اخبار و رویدادها

. معاینات ادواری کارکنان شامل آزمایش روتین خون ٬ ادیومتری ٬ اسپیرو ٬ نوارقلب و تعیین قد و وزن در محل برج همراه اول انجام شد