آگهی دعوت مجمع فوق العاده نوبت سوم شرکت فرهیختگان پیام همراه

آگهی دعوت مجمع فوق العاده نوبت سوم شرکت فرهیختگان پیام همراه

 20210309 142016

 همکاران محترم ممکن است آدرس محل برگزاری مجمع تغییر نماید که در این صورت اطلاع رسانی خواهد شد