تخصص اثبات شده کارکنان ما به همراه تجربه طولانی ما در زمینه خدمت به شرکتهای برجسته در صنعت ارتباطات ، ما را قادر می سازد تا ممیزی و مشاوره شبکه هدفمند را برای ارائه دهندگان خدمات ارتباطات (CSP) ارائه دهیم.

مجموعه خدمات مشاوره ما جامع بوده و می تواند بطور مستقل از سایر خدمات ما ارائه شود که شامل:

ممیزی شبکه

بررسی موجودی  تحهیزات شبکه ، ممیزی کیفیت شبکه و عملکرد ، ارزیابی ریسک شبکه و ممیزی های تضمین درآمد.

مطالعات موردی

مطالعات موردی بر روی KPI شبکه های مشتریان CSP در برابر اپراتورهای هم تراز خود در بازار.

مهندسی فرآیند / مهندسی مجدد

طراحی و بهینه سازی فرآیندهای مهم  و ارزشمند مربوط به تامین منابع شبکه ، تضمین کیفیت ، بهره برداری ، نگهداری و بروزرسانی و همچنین تضمین درآمد و مدیریت سوء استفاده ازشبکه.