ما مدیران  زبده و کارمندان متبهر مدیریت پروژه را که سابقه مدیریت طولانی و موفق در مدیریت مهندسی راه حل های پیچیده با چندین وندور را داشته و در استقرار انها در بیشترین ارائه دهندگان خدمات ارتباطاتی (CSP) تجربه کافی دارند را بصورت قراردادی یکار میگیریم ، رویکرد مدیریت پروژه ما کاملاً سازگار با محیط های متوسط و پرخطر است که شرکتهای اپرلاتوری اغلب در بازارهای نوظهور با آنها روبرو می شوند.

مدیران پروژه ما دارای مجوزPMP هستند و بر کلیه مراحل روش PMI تسلط کافی دارند. آنها از ابتدا تا انتهای انجام پروژهها در کنار شما هستند.

رویکرد ما تضمین می کند که:

تیم های پروژه از استانداردهای کیفیت و HSE پیروی می کنند

پروژه ها به موقع و در بودجه های تعیین شده تحویل داده می شوند

خطرات پروژه با سرعت و بطور مؤثر کاهش می یابد

سود سریع و ارزش اولیه توسط مشتریان ما تحقق می یابد

تحویل و تحول بین تیم های پروژه / فروشندگان و کارمندان مشتری ، بطور یکپارچه انجام می شود