طراحی / نظارت بر توافق نامه سطح ارائه خدمات (SLA)

طراحی SLA داخلی برای CSP یا SLA بین CSP ها و شرکای خدمات آنها. ما با اطمینان از اینکه SLA ها به گونه ای معماری شده اند تا ارزش تجاری مورد انتظار را ارائه دهند ، در خدمت منافع مشتریان و مشتریان متقابل آنها هستیم. ما همچنین میتوانیم از طرف CSP بر انطباق SLA نظارت می کنیم.

خدمات ارزش افزوده

برای جبران کاهش آهسته ARPU ها و ورود به عرصه رشد آینده صنعت ، ارائه دهندگان خدمات ارتباطات (CSPs) با ارائه خدمات ارزش افزوده (VAS) و محتوای بیش از حد (OTT) به دنبال کسب ارتباط در زنجیره ارزش محتوا هستند.

منابع متخصص ما  برای کمک به CSPs در افزایش خدمات VAS درکنار آنها هستند. ما در ایجاد راه حل هایی که با پلت فرم صورتحساب ، CRM ، OSS و IN یکپارچه می سازند ، برای ایجاد خدمات VAS معنی دار و مرتبط با بازاربه شرکای تجاری خود کمک می کنیم.

 ما همچنین به CSP ها در ادغام بستر ارائه خدمات یا کانال های ارائه خدمات مبتنی بر سیستم های اصلی آنها با راه حل های مبتنی بر VAS کمک می کنیم.