آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1400/09/17 در روزنامه اطلاعات