بازدید معاون محترم وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از غرفه Bestel

بازدید جناب آقای مهندس نصرالله جهانگرد ، معاون محترم وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از غرفه شرکت بنیان ارتباط سهند فرهیختگان (Bestel)