بازدید وزیر سابق ارتباطات و فناوری اطلاعات از غرفه بستل

بازدید سید احمد معتمدی وزیر اسبق ارتباطات و فناوری اطلاعات از غرفه شرکت بنیان ارتباط سهند فرهیختگان (Bestel)