ما را در شبکه های اجتماعی دنبال نمایید

اخبار و رویدادها

نکاتی را درخصوص بیمه تکمیلی درمان و عملکرد بهینه هنگامی که نیاز به استفاده از این خدمات پیش می آید :

مدارک در زمان ارائه به کارشناسان کامل و بلا اشکال باشد .

داشتن اطلاعات دسترسی به کارشناسان و مسئولین بیمه

خدمات سرپایی و یا پاراکلینیکی ، خدمات بیمارستانی و خدمات دندانپزشکی جداگانه و به صورت کاربردی و در پیامهای مختلف ارائه گردد تا بتوانند افراد تحت تکفلتان درغیاب شما از این خدمات بنحو احسن استفاده نمایند.

 

 

ادامه مطلب...